Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że od 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez EKO-PROBUD Sp. z o.o.(dalej: Administrator) Państwa danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest EKO-PROBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie ul. Rolna 1.
2. Inspektor ochrony danych w EKO-PROBUD Sp. z o.o. nie został wyznaczony.
3.Państwa dane przetwarzane będą w celu :
1. Przyjęcia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy w tym kontaktowania się na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
2. Przyjmowania i rejestracji faktur zakupowych, odpowiedzi na oferty handlowe, przesyłania odpowiedzi na zgłaszane uwagi, pisma, wnioski, zastrzeżenia, reklamacje na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO;
3. Archiwizacji dokumentów rozliczeniowych, danych dotyczących zawartych umów, złożonych zamówień oraz zgłaszanych reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumentów są przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej oraz wykonania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4. Realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy EKO-PROBUD Sp. z o.o. , a w szczególności dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postepowania egzekucyjnego;
5. Prowadzenia działań marketingowych własnych usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6. Ust 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.
6. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu.
4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 3, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej/ego Zlecenia/ Zamówienia/ Porozumienia/Umowy itd.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym niniejsza/e Zlecenie/Zamówienie/Porozumienie/Umowa itp. została/o wykonana/ne, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp
7.Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –od dnia 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
9. Firma EKO-PROBUD Sp. z o.o. nie będzie przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO.
10. W każdej chwili możliwy jest kontakt z osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych wysyłając wiadomość e-mail na adres office@e-pb.pl.