Firma EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek jest przygotowana do realizacji umów i zleceń na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz innych organów administracji publicznej, które są związane z koniecznością ochrony informacji niejawnych w myśl ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.).

Dążąc do poszerzenia możliwości i zakresu swojej działalności, Firma uzyskała 21 grudnia 2015 roku, wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” oraz świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą odpowiednio: „TAJNE”, NATO SEKRET” i „SEKRET UE/EU SEKRET”.

Przeprowadzone przez ABW postępowanie sprawdzające oraz uzyskane świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego potwierdzają pełną zdolność Firmy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych dotyczących realizowanych umów, do których dostęp jest ograniczony na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Zorganizowany i funkcjonujący w Firmie pion ochrony, kancelaria niejawna oraz akredytowane stanowisko komputerowe zapewniają właściwą ochronę informacji niejawnych. Akredytowane stanowisko komputerowe umożliwia przetwarzanie w pełnym zakresie materiałów niejawnych o klauzuli „POUFNE”.

Kierownictwo firmy oraz znaczna część jej pracowników posiada poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych.